Natali Prosvetova - Everything that has a beginning has an end

Natali Prosvetova – Everything that has a beginning has an end